Villkor

Försäljnings- och Leveransvillkor inom Sverige

1. Giltighet

Dessa villkor gäller för samtliga försäljningar och leveranser från Enduristan Sverige (härefter kallad ”Enduristan”) till kunder (härefter kallad ”Återförsäljare”) med säte i Sverige. 

2. Betalning och priser

2.1 Produkterna levereras enligt vid ordertillfället gällande prislista.

2.2 Betalningstiden är 20 dagar netto från leveransdatum. Sista betalningsdag är angiven på fakturan som medföljer godset. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 7,5%.

2.3 Prisförändring påverkar ej redan lagd order.

2.4 Äganderätten till Produkterna övergår till Återförsäljaren först vid full slutlikvid.

3. Leverans 

3.1 Normalt verkställs leverans inom Sverige inom 5 arbetsdagar. Vid större beställningar eller när varor är tillfälligt slut i lager kan leveranstiden avvika upp till 15 arbetsdagar eller fler. Restnoterade artiklar anskaffas normalt från tillverkaren innan order levereras ut till kund. Önskas delad leverans så anges detta i meddelandefältet i kassan.

3.2 Leverans sker genom Enduristans fraktbolag. Önskas fraktbokning med eget fraktavtal, kontakta vår kundtjänst.

3.3 Ersättning från Enduristan för förlust eller skador av varorna utgår endast i den mån Enduristan har rätt till ersättning från fraktbolaget.

3.4 Transportskador ska av kunden reklameras direkt hos fraktbolaget.

3.5 Leverans sker från Enduristans lager i Kista. Risken (ansvaret) för Produkterna övergår på Återförsäljaren vid leverans från Enduristans lager i Kista, eller annat anvisat, av Enduristan godkänt, leveransställe. Återförsäljaren bekostar och ansvarar således för Produkterna under frakt från Enduristans leveransställe till slutdestination.

4. Orderrutiner

4.1 Order ska läggas via Enduristans webbshop eller via mail.

4.2 Orderbekräftelse skickas via e-post efter orderregistrering av Enduristans Kundservice eller vid fullföljd orderläggning i webbshop. Ett bindande avtal förutsätter att en orderbekräftelse har lämnats.

4.3 Efter att ordern är registrerad skrivs plocksedel ut på lagret, vilket innebär att tilläggsorder inte längre kan tas emot. Upplysningar avseende status på specifika order lämnas av kundservice per mail.

4.4 Information avseende om varan finns på lager eller är slutsåld kan fås via mail till kundservice. 

4.5 Reservdelar samt artiklar med låg omsättning tillhandahålls som anskaffningsvara och har därmed avvikande leveranstid. 

5. Fraktavgifter 

5.1 Om beställningens värde överskrider 15.000 kr (inklusive moms) sker leveransen fraktfritt inom Sverige. Övriga beställningar debiteras enhetsfrakt enligt nedan.

Ordervärde inklusive moms

0 - 8000kr = enhetsfrakt 300kr.

8000 - 15000kr = enhetsfrakt 400kr.

Enhetsfrakten ses över löpande och kan komma att justeras för att täcka faktisk fraktkostnad.

6. Rutiner vid mottagande av varor 

6.1 Mottagna varor ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende transportskador. Transportskador ska, för att vara ersättningsgilla, anmälas senast inom 5 dagar efter leverans. Om inget annat bestäms av Enduristan eller fraktbolaget ska skadade varor sparas i minst 14 dagar efter reklamationen för eventuell kontroll genom fraktbolaget.

7. Pallar och förpackningar/emballage

7.1 När leverans sker på EUR-pallar ska Enduristans transportörs pallbytessytem, som innebär att pall byts mot pall, användas.

7.2 Kunden ska själv omhänderta emballage och förpackning. Dessa får ej returneras.

8. Reklamationer 

8.1 Mottagna varor ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell leverans av fel vara, fel kvantitet eller köprättsliga fel på varorna (nedan tillsammans benämnda ”Fel”).

8.2 Fel som kan upptäckas vid en noggrann undersökning (utan att för konsumenter avsedda förpackningar behöver brytas) ska reklameras omedelbart men senast inom 5 dagar från leverans. Fel som inte kan upptäckas genom en sådan undersökning ska reklameras inom 6 månader efter leveransen. Enduristan ansvarar inte för Fel som görs gällande efter det att de nyssnämnda fristerna har löpt ut.

8.3 Alla reklamationer ska hanteras enligt anvisningar från Enduristans Kundservice. Enduristan ansvarar inte för reklamationer som hanteras på annat sätt.

9. Garanti, Produktansvar, Ansvarsbegränsning

9.1 Produkterna levereras med den garanti som Enduristan tillämpar vid försäljningstillfället. Garantireparationer skall utföras av Enduristan eller av Enduristan rekommenderad serviceorganisation.

9.2 Enduristan ansvarar inte för Fel som orsakats genom felaktigt handhavande, lagring, transport, underhåll eller användning av varan. Vad gäller ansvar för att en vara ska ha vissa egenskaper eller att den ska vara ägnad för ett allmänt eller särskilt ändamål, så ansvarar Enduristan endast i den omfattning som Enduristan själv, innan avtalet med kunden ingicks, uttryckligen och skriftligen har bekräftat att varan har dessa egenskaper eller kan användas på detta sätt.

9.2 Fel ska, för att berättiga kunden till en reklamation, påvisas av kunden på för Enduristan tillfredställande sätt. Vid en berättigad reklamation har Enduristan rätt att välja om Felet ska avhjälpas genom leverans av felfri ny vara eller genom att köpet hävs mot att köpeskillingen återbetalas. Varor som godkänts av Enduristan för reklamation ska packas väl och returneras till Enduristans lager på Enduristans bekostnad. För beställning av returfrakt, kontakta kundtjänst via e-post.

9.3 Levererar inte Enduristan (om Enduristan har valt omleverans) nya felfria varor inom skälig tid, har kunden rätt att häva köpet och kräva ersättning för merkostnaden av eventuella täckningsköp.

9.4 Enduristans sammanlagda ansvar gentemot Återförsäljaren, oavsett om det hänför sig till kontraktsbrott, vårdslöshet eller eljest skall inte i något fall överstiga värdet av berörd defekt, skadad eller olevererad Produkt eller Produkt som innebär intrång i annan tillkommande skyddad rätt. Produktvärdet skall därvid fastställas till det nettovärde som fakturerats Återförsäljaren. Inte i något fall skall Enduristan ha något ansvar i förhållande till Återförsäljaren eller någon tredje part för indirekt skada såsom till exempel förlust av ägodelar, data, handelsvinst eller liknande.

10. Gäller för samtliga returer 

10.1 Returnummer (RMA) skall anges vid alla returer utan undantag.  Kontakta Enduristans kundservice via e-post för att få RMA nummer. Returnerade varor utan RMA nummer kommer ej att behandlas.

10.2 Varorna returneras väl rengjorda, väl förpackade och företrädesvis i sin originalförpackning. 

10.3 För kreditering av returnerade varor krävs att de är oskadda, i obruten originalförpackning och i säljbart skick. Inga etiketter får klistras på varans originalförpackning.

10.4 Om returen ej godkännes debiteras returfrakt och varan returneras

11. Allmänt  

11.1 Enduristan reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation samt för slutsålda varor

11.2 Enduristan förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering.

11. Force Majeure

11.1 Ingendera parten till detta Avtal skall, när ansvar annars skulle förekomma enligt dessa allmänna försäljningsvillkor, svara för förlust eller skada till följd av försening vid fullgörande av prestation eller brott mot dessa allmänna försäljningsvillkor när sådant dröjsmål eller skada hänför sig till omständighet utanför parts rimliga kontroll, förutsatt dock att part som drabbats av force majeure genast meddelat den andre parten därom. Inneliggande order påverkade av force majeure hos den ene parten får av den andre parten sägas upp om sådan force majeure bestått i mer än 60 dagar. Befrielse enligt denna force majeure-bestämmelse skall inte i något fall befria Återförsäljaren från sin skyldighet att till Enduristan betala sina skulder.

12. Tvist och tillämplig lag

12.1 Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa allmänna försäljningsvillkor skall avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol.